Pārlekt uz galveno saturu

Journals and proceedings

Journals

Landscape Architecture and Art

Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Mākslas akadēmiju aizsāk jauna, periodiska zinātniskā žurnāla izdošanu "Landscape Architecture and Art(ISSN 2255-8632 print, ISSN 2255-8640 online), kurā atspoguļota nozīmīga daļa pēdējos gados veikto zinātnisko pētījumu. Rakstu tematika aptver arhitektoniski mākslinieciskās problemātikas, arhitektūras vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jautājumus, pilsētvides un lauku kultūrainavas ekoloģiskos un socioloģiskos faktorus, kas saistīti ar mākslas, arhitektūras un ainavas sintēzes meklējumiem humānās vides kvalitātes izveidē. Pateicoties izvērstajai starptautiskajai sadarbībai, sniegts ieskats arī ārvalstu kolēģu, īpaši Baltijas reģiona arhitektūras un mākslas zinātņu pētnieku darba rezultātos.

Līdz šim izdotie zinātniskie žurnāli: 
http://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/index.html

Nākamo rakstu iesniegšanas termiņš zinātniskajam žurnālam: 1.12.2018.

Papildus informācija un jautājumi: una.ile@llu.lv

Datubāzes: Scopus datubāzeScopus (indeksēts no 2016. gada), Web of Science ™, Clarivate Analytics /bijušais Thomson Reuters/ (indeksēts no 2016. gada), AGRIS, CABICAB Abstract, EBSCO Art Source

____________________________________________________________________________

Latvia University of Life Sciences and Technologies in collaboration with Riga Technical University and Art Academy of Latvia have launched a new, periodical collection of Scientific journal "Landscape Architecture and Art" that will contain a significant part of latest scientific researches. The topics of the published articles concern such issues as architectonical artistic problems, the maintenance and development of the architectural history and cultural heritage, ecological and sociological factors of the urban environment and rural cultural landscape that concern the search for the art, architecture and landscape synthesis in the process of creation of a humane environmental quality. With the help of expanded international collaboration, an insight was provided into several results of the researches performed by foreign colleagues, in particular, the Baltic region architecture and art science research workers.

Till now all published Scientific journal.

Next full paper submission in Scientific journal: 1.12.2018.

More information and questions: una.ile@llu.lv

Publication ethics and publication malpractice

Abstracted and indexed*
Scopus databaseSCOPUS (indexed since 2016); Web of ScienceWeb of Science ™, Clarivate Analytics (indexed since 2016); AGRIS; CABI PUBLISHING CAB ABSTRACTS; EBSCO Art SourceEBSCO Art Source
(*) – Attention! The data bases select the articles from the proceedings for including them in their data bases
after individual qualitative examination. All scientific paper was reviewed by two independent reviewers.
Every author is responsible for the quality and the information of his article.

Baltic Surveying

1. General information

2. Publication Ethics and Malpractice Statement

3. Documents

Requirements on composition of articles

Template for articles

Letter of indemnity

Review form

Proceedings

Baltic Surveying

1. General information

2. Publication Ethics and Malpractice Statement

3. Documents

Requirements on composition of articles (eng)

Requirements on composition of articles (rus)

Template for articles

Letter of idemnity

Databases: AGRIS, CABICAB Abstracts, EBSCO Applied Sciences Ultimate

Civil Enginnering

In databases: AGRIS, CABICAB Abstracts, EBSCO, Scopus (2011 year), Web of Science ™, Clarivate Analytics /former Thomson Reuters/ (2011 year,

2013 year).

SNIP (2014): 0.74

IPP (2014): 0.163