Pārlekt uz galveno saturu

VBF mācībspēki stiprina zināšanas ĢIS jomā

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) pārzināšana un pielietošana ir kļuvusi par neatņemamu ainavas arhitektūras, būvniecības un zemes pārvaldības nozaru sastāvdaļu. To ciešāka integrēšana dažādos studiju kursos, sagatavojot jaunos speciālistus, ir viens no LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) mācībspēku mērķiem, lai programmu absolventi kļūtu par nozīmīgu atbalstu ikvienā uzņēmumā.

Lai pilnveidotu studiju kursus un mācībspēku zināšanas par jaunākajiem risinājumiem ĢIS izmantošanā, pieci fakultātes mācībspēki septiņu mēnešus laikā apguva apjomīgu 200 stundu programmu uzņēmumā SIA "Envirotech". Līdz ar to apliecinājumus par stažēšanos šī gada janvārī saņēma Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras un Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras docētāji, kas arī dalās savā pieredzē.

Profesore Daiga Skujāne norāda, ka stažēšanās uzņēmumā SIA Envirotech deva nozīmīgas zināšanas un pieredzi jautājumos, kas saistīti ar ArcGIS programmatūras izmantošanas iespējām ainavu arhitektūras un plānošanas studiju, pētniecības un profesionālās darbības jomā. Tuvākajā laikā ArcGIS programmatūru plānots aizvien aktīvāk izmantot arī studiju procesā un pētniecībā LLU ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātē. Stažēšanās laikā iegūto pieredzi par šīs programmatūras izmantošanas iespējām un piemēriem teritoriju attīstības plānošanā, tai skaitā izstrādājot arī teritoriju tematiskos plānojumus Latvijas pašvaldībām, plānots iekļaut studiju kursā “Apstādījumu koncepcijas” maģistra studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” studentiem, kā arī pētnieciskajos projektos sadarbībā ar pašvaldībām. Profesore skaidro, ka projektos bieži vien līdzdarbojas arī studējošie, kas ļaus praktiski izmēģināt ArcGIS programmatūru un digitālos rīkus (aplikācijas) projektos uz reālu teritoriju piemēriem.

Līdzīgu viedokli pauž arī docente Ilze Stokmane un plāno pilnveidot studiju kursu “Ilgtspējīga ainavu plānošana”, organizējot praktiskos un laboratorijas darbus par datu ievākšanu lauka vidē un dažādu valsts iestāžu sagatavoto ģeotelpisko datu izmantošanu, apstrādi un attēlošanu ar dažādām ArcGIS interaktīvajām lietotnēm.

Savukārt docente Kristīne Vugule paralēli stažēšanās programmai jauniegūtās zināšanas jau pielietojusi studiju kursa “Ceļa ainava” praktiskajos darbos, kuros studenti strādāja gan ar ArgGIS Desktop, gan ar ArgGIS Online programmām un jauno pieredzi novērtēja atzinīgi.

“Stažēšanās laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas lieliski noder arī attālināto studiju laikā, jo dod iespēju veiksmīgāk nodrošināt studentu grupu darbu, izmantojot jaunākās tehnoloģiju iespējas ĢIS jomā. Esmu nomainījusi ierastās PowePoint prezentācijas uz ArgGis Story maps lietotni, kas nodrošina daudz plašākas un interaktīvākas iespējas,” stāsta K. Vugule.

Lai gan vairākums VBF mācībspēku akcentē ieguvumus tiešajā studiju procesā, ĢIS risinājumu pielietošana ir aktuāla arī pētniecībā, ko īpaši akcentē docente Madara Markova, atklājot, ka ArcGIS programatūrai ir liels potenciāls.

“Tēmu attīstībā iesaistāmi maģistrantūras studenti, kuri varēs izstrādāt maģistra darbus, veidojot sasaisti ar ainavu izpētes inovatīviem apsekošanas un analīzes rīkiem. Nenoliedzami, stažēšanās laikā iegūtā pieredze ļaus papildināt esošos studiju kursus ar jaunām tēmām, piemēram, studiju kursa “Multidisciplinārā ainava” ietvaros studenti apgūs ArcGIS Story map veidošanu,” par savām iecerēm stāsta M. Markova.

Savukārt profesore Vivita Puķīte min vairākus studiju kursus, kuros tiks integrētas iegūtās zināšanas - “Zemes ierīcība un mērniecība”, “Zemes pārvaldība” un “Saimniecības teritorijas projektēšana”, kurus apgūst topošie zemes pārvaldības inženieri.  Jāatzīmē, ka stažēšanās laikā ir izveidojusies laba sadarbība ar SIA Envirotech, kas veicinās mācībspēku aktīvāku iesaisti ĢIS tehnoloģiju pielietojumā arī turpmāk un nepieciešamības gadījumā uzņēmums nodrošinās konsultācijas un aktuālo informāciju.

“Stažēšanās programmas laikā mūsu uzņēmumam ir iespēja ne tikai nodot savas zināšanas LLU mācībspēkiem, bet arī saņemt atgriezenisko saiti, t.i., idejas un viedokli, kā mēs varam iesaistīties un palīdzēt attīstīt ĢIS jaunās nozarēs. SIA Envirotech ir svarīgi, ka jaunākās ĢIS tehnoloģijas tiek izmantotas jau studiju procesā, tāpēc šāda savstarpējā sadarbība starp augstskolu un komersantu ir ļoti svarīga un mēs ticam, ka stažēšanās programma ir tikai sākums mūsu savstarpējiem projektiem ar LLU,” skaidro SIA ‘Envirotech” stažēšanās programmas vadītāja Elza Žumbure.

Viņa arī atklāj, ka uzņēmums ir oficiālais Esri ĢIS programmatūras ArcGIS pārstāvis Latvijā un ikdienā strādā ar jaunākajiem ĢIS risinājumiem, tāpēc stažēšanās programmas laikā bijusi iespēja LLU mācībspēkiem nodot zināšanas un prasmes, kas iekļauj darbu ar 3D datiem, darbu lauka vidē, tālizpētes datu analīzi u.c.

Mācībspēku stažēšanās programma tiek īstenota ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana”. Projekta vadītāja Lelde Vilkriste norāda, ka stažēšanās aktivitāšu uzdevums ir uzlabot katra studiju virziena sadarbību ar nozari, lai veicinātu ciešāku studiju procesa sasaisti ar tautsaimniecības aktualitātēm, pilnveidotu studiju programmas un procesus, kā arī paaugstinātu mācībspēku kompetenci un veicinātu ilgtermiņa sadarbību ar nozares uzņēmumiem. Līdz šim zināšanas papildinājuši 11 docētāji, un martā stažēšanos par Zemes telpisko modeļu ieguvi un pielietojumu tautsaimniecībā sāks vēl 2 docētāji.

logo
Pievienots 02/03/2021